Steppomatic houdt zich bezig met het doorsteppen c.q. quilting van stoffen voor de matrassen- en confectie industrie en paardensport.

Algemene voorwaarden van:

Steppomatic B.V.

Industrieweg 1 c

6915 SH Lobith

___________________________________________________________________________

Artikel 1:                             Toepasselijkheid, defenities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het vervaardigen en/of bewerken van zaken alsmede alle overeenkomsten van koop en verkoop, van Steppomatic B.V., gevestigd te Lobith, hierna te noemen"Steppomatic".

2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid  als de "wederpartij".

3. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder "opdracht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door de wederpartij verstrekte of tussen partijen overeengekomen opdracht tot het bewerken of produceren van (maatwerk)zaken.

5. Onder "zaken" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel door Steppomatic uit voorraad te leveren zaken als zaken die in opdracht worden bewerkt of vervaardigd, tenzij in een bepaling uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze bepaling alleen ziet op laatstgenoemde zaken..

6. Onder "materialen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Steppomatic bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken en/of door de wederpartij hiervoor verstrekte of te verstrekken materialen, onderdelen of halffabricaten.

7. Onder "documenten" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Steppomatic te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij  verstrekte berekeningen, tekeningen ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals cd-roms, dvd's USB-sticks e.d.

8. Onder "informatie" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Steppomatic en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een(deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen of vervolg- en deelopdrachten.

12. Indien Steppomatic deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Steppomatic hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn,

Artikel 2:                                              Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Steppomatic is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een verblijvende offerte heeft Steppomatic het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Steppomatic niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Steppomatic het recht de opgegeven prijzen tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

4. Het aanbod, de offerte prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.

5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Steppomatic zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Steppomatic en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Steppomatic worden geretourneerd.

7. Steppomatic heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is verwezen.

8. Indien de wederpartij een aanbod of offerte niet aanvaardt, moet hij op eerste verzoek van Steppomatic alle bij dit aanbod of deze offerte geleverde documenten aan Steppomatic retourneren.

Artikel 3:                                           Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Steppomatic heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Steppomatic schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Steppomatic is pas gebonden aan:

     a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

     b. mondelinge afspraken;

     c. aanvullingen op of wijzingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Steppomatic- zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:                              Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Steppomatic zal de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste vergoeding, tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen.

2. Steppomatic heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Steppomatic, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

3. Indien partijen uitvoering van de opdracht op uurtarief zijn overeengekomen, zal Steppomatic de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Steppomatic.

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Steppomatic het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.

6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Steppomatic bindend.

7. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Steppomatic (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, heeft Steppomatic het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5:                                                   Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Steppomatic vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6:                                                    Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Steppomatic gewenste wijze aan Steppomatic ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan Steppomatic verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

c. hij Steppomatic er expliciet op wijst indien de te bewerken zaken een aanmerkelijk hogere waarde hebben dan bij een eerste beschouwing van deze zaken te verwachten zou zijn;

d. hij de te bewerken zaken tijdig en in goede staat aan Steppomatic ter beschikking stelt;

e. hij alle materialen, waarvan partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij deze zal aanleveren, tijdig en in goede staat aan Steppomatic ter beschikking stelt.

2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Steppomatic voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. Steppomatic zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Steppomatic zal alle van de wederpartij ontvangen informatie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Steppomatic is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Steppomatic of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Steppomatic verstrekte documenten en bestanden.

4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voorgenoemde verplichtingen voldoet, heeft Steppomatic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Steppomatic nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit recht van Steppomatic om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7:                               Levering, (op)leveringstermijn

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Steppomatic de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze prestatie alsnog te leveren.

2. Steppomatic is gerechtigd tot levering of uitvoering van de opdracht in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3. Het risisco voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het atelier van Steppomatic verlaten of Steppomatic aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Steppomatic te bepalen wijze. Steppomatic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.

5. Indien Steppomatic de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft Steppomatic het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Steppomatic binnen een door Steppomatic te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Steppomatic heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Steppomatic een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Steppomatic alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8:                               Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de opdracht en/of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

a. Steppomatic niet tijdig alle noodzakelijk informatie, zaken en/of materialen van de wederpartij heeft ontvangen;

b. Steppomatic niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit) betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Steppomatic het recht op een redelijke verlenging van de (op) leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Steppomatic het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Steppomatic spant zich in de overeengekomen opdracht en overige leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Steppomatic het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. Steppomatic is verplicht de opdracht en/of leveringen goed, deugelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Steppomatic moet de opdracht en/of leveringen zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door oof namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

5. Steppomatic moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten gebreken e.d. in de door namens de wederpartij:

a. verstrekte documenten;

b. gegeven aanwijzingen;

c. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken en/of materialen, voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Steppomatic en zij hiermee bekend is of kan zijn.

6. Indien de wederpartij wijzigingen in de overeengekomen opdracht en/of overige leveringen wenst, zal Steppomatic de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de opdracht en/of overige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Steppomatic met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Steppomatic zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Steppomatic in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verichte werkzaamheden en leveringen.

8. Indien partijen zijn overeengekomen dat Steppomatic proefmodellen(samples) van de in opdracht te vervaardigen zaken aan de wederpartij ter goedkeuring zal voorleggen, zal de wederpartij deze proefmodellen steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Steppomatic kenbaar maken. Steppomatic kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijk akkoordverklaring ten aanzien van de definitieve versie van een proefmodel ondertekend.

9. Indien Steppomatic in al goedgekeurde proefmodellen nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Steppomatic het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9:                                Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Steppomatic en de wederpartij overeengekomen worden. Steppomatic is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Steppomatic - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. bij onvoorziene kostenverhogingen of - verlagingen en afwijkingen van de verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10:                               Oplevering en goedkeuring bij opdrachten

1. Ten aanzien van de door Steppomatic in opdracht te ontwikkelen of vervaardigen zaken is Steppomatic gehouden de wederpartij mede te delen dat de opdracht is afgerond en de zaken gebruiksklaar zijn.

2. De zaken worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze vervolgens ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld, de wederpartij de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. De zaken worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na genoemde ter beschikking stelling van de zaken niet heeft gereclameerd bij Steppomatic of zoveel eerder indien de wederpartij de zaken - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaken, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van deze zaken.

5. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de zaken, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Steppomatic is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. In geval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de zaken constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 11:                                 Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Steppomatic. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.

2. Steppomatic bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.

3. Steppomatic heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien  de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Steppomatic deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Steppomatic heeft hierbij het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Steppomatic de emballage niet terug te nemen. Steppomatic heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Steppomatic niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12:                               Klachten en retourzendingen 

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiliteiten vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Steppomatic melden, gevolgd door een schriftelijk bevestiging hiervan.

2. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

3. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan Steppomatic worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

4. Alle klachten over de verichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen een door Steppomatic gestelde (garantie)termijn na oplevering- aan Steppomatic worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Steppomatic is gemeld, is geen beroep mogelijk op de overeengekomen garantie.

6. Bestelde zaken worden in de bij Steppomatic voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Steppomatic. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. De wederpartij moet Steppomatic in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Steppomatic verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Steppomatic te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13:                                 Garantie

1. Steppomatic zal er voor zorgen dat de overeengekomen opdrachten en overige leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van de geleverde zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Steppomatic staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Steppomatic zich op de informatie die de fabrikant of leverancier hiervan verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen de partijen gelden. Steppomatic zal de wederpartij hierover informeren.

4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Steppomatic slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Steppomatic - naar haar keuze - kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 14:                                  Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Steppomatic gegeven garanties aanvaardt Steppomatic geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Steppomatic alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Steppomatic voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Steppomatic aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Steppomatic altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Steppomatic gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Steppomatic beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde prestatie of zaken.

5. De wederpartij moet Steppomatic uiterlijk 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

6. Indien Steppomatic de opdracht dient uit te voeren of de leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Steppomatic niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.

7. Als de wederpartij zaken of materialen voor be- of verwerking beschikbaar stelt, is Steppomatic verantwoordelijk voor een correcte be- of verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor de invloed die deze materialen hebben op het eindresultaat.

8. Steppomatic is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan.

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde c.q. bewerkte of de door of namens Steppomatic verstrekte instructies, adviezen gebruiksaanwijzingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van zaken;

c. door fouten, onvolledigheden of gebreken in de door of namens de wederpartij aan Steppomatic verstrekte of voorgeschreven informatie, zaken of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Steppomatic adviseerde en/of gebruikelijk is;

f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

g. door verlies of beschading van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceinturen welke zich in of aan de te bewerken zaken bevinden;

h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Steppomatic.

9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorig lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Steppomatic uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Steppomatic of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijk bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Steppomatic de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15:                                 Betaling

1. Steppomatic heeft altijd het recht (gedeeltelijk) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorig lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Steppomatic een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als een volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door Steppomatic betaling alsnog uitblijft, heeft Steppomatic bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Steppomatic het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Steppomatic eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Steppomatic eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De wederpartij mag de vorderingen van Steppomatic niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Steppomatic heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillisiment wordt verklaard.

Artikel 16:                                Retentierecht

1. Steppomatic heeft het recht de teruggave van de zaken van de wederpartij die Steppomatic voor bewerking onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;

b. de wederpartij de kosten van eerdere door Steppomatic verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;

c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Steppomatic niet of niet volledig heeft betaald;

2. Steppomatic is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 17:                                Eigendomsvoorbehoud

1. Steppomatic behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Steppomatic heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van/de vergoeding voor de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen, geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendoms rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijk) macht van een financier brengen.

6. De wederpartij moet Steppomatic direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Steppomatic bewaren.

8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Steppomatic op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Steppomatic een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Steppomatic en haar werknemers onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Steppomatic op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijk verklaring, te ontbinden.

Artikel 18:                                Intellectuele eigendomsrechten

1. Steppomatic is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Steppomatic in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Steppomatic voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer dat:

a. de wederpartij de door Steppomatic geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Steppomatic. 

b. de wederpartij de door Steppomatic geleverde of vervaardigde zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steppomatic.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Steppomatic verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Steppomatic door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Steppomatic voor aanspraken van deze derden.

Artikel 19:                                Faillisement, beschikkingsonbevoegheid e.d.

1. Steppomatic heeft altijd het recht de overeenomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillisement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillisement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszin de beschikkingsbevoegheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij moet de curator of bewindsvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20:                               Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Steppomatic, heeft Steppomatic het recht de overeenkomst door een schriftelijk verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van Steppomatic wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Steppomatic, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Steppomatic.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Steppomatic zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Steppomatic en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evanals door weeromstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerde maatregelen, gebrek aan materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Steppomatic tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21:                                Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wilt annuleren, is hij aan Steppomatic een door Steppomatic nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Steppomatic gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Steppomatic heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen of de al in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden - 20% tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Steppomatic voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. Steppomatic heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment verrichte werkzaamheden en leveringen evenals de gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Steppomatic deze bij de wederpartij in rekening brengen. Steppomatic mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft Steppomatic het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Steppomatic vergoeden.

Artikel 22:                                Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Steppomatic en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Steppomatic is gevestigd, zij het dat Steppomatic altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Steppomatic het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

                                                                                                                                                                                                                                                  Datum, 5 oktober 2015